ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക

പ്രധാന ഫോൺ:
+86 (1368 236 6549
24 / 7


ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക

ഓഫീസ് ഇമെയിൽ:
[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]


മണിക്കൂറുകൾ തുറക്കുന്നു

തിങ്കൾ - വെള്ളി
09: 00 AM - 06: 30 പ്രധാനമന്ത്രി
വാരാന്ത്യം: അടച്ചു


മാർക്കറ്റിംഗ്

ഇമെയിൽ:
[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

കോൺടാക്റ്റ്

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക


ദ്മ്ഫ്

ഡിഎംഎഫ് സർട്ടിഫൈഡ്

9001

ഐഎസ്ഒ

14001

ഐഎസ്ഒ

46

ശാസ്ത്രജ്ഞർ